کوینکس و تغییر شبکه های آن

اطلاعیه مهم کوینکس در رابطه با تغییر آدرس واریز کیف پول:

کوینکس صرافی بین‌المللی کوینکس در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، کار خود را آغاز کرد با وجود اینکه تنها چند سال از آغاز به کار این صرافی می‌گذرد اما تعدادی از بهترین متخصصان امور مالی و اینترنت را دور هم جمع کرده است و با توجه خدمات خوبی که به کاربرانش ارائه می‌دهد به سرعت در حال پیشرفت است.به این منظور با ارسال ایمیلی به کاربران خود اعلام نمود که سرویس کیف پول این صرافی به‌روز‌رسانی خواهد شد و در همین راستا آدرس‌های واریز آن نیز تغییر خواهد کرد.

متن ایمیل ارسالی Coinex به شرح زیر است:

صرافی کوینکس قصد دارد به منظور ارتقای سرویس کیف پول خوددر تاریخ 3 دسامبر 2021 آغاز کند و در همین راستا آدرس‌های واریز قدیمی دارایی‌ها پس از 3 ماه (3 مارس 2022 برابر با 12 اسفند 1400) نامعتبر خواهد بود. بنابراین بهتر است که در هنگام واریز دارایی‌های ذکر شده به جدیدترین آدرس‌ها در صفحه واریز (Deposit Page) مراجعه نمایید.

حال با توجه به شرایط پیش آمده و برای جلوگیری از ضرر های احتمالی آدرس ارز هایی که شبکه آنها تغییر خواهد کرد رو از بلاگ کوین کده پیدا کرده و از ارسال ارز به آدرس های پیشین این ارز ها خودداری نمائید .

--

--

--

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Coinkade Exchange

Coinkade Exchange

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

More from Medium

Binance Comparison

SpartanDEV: 03JAN22–09JAN22

How to Play $DG ICE Poker (As a Delegate)

Buy Harmony Coin in India — Step by Step guide for beginners

Buy Harmony Coin in India — Step by Step guide for beginners