ویدیو — کاربرد هش تراکنش و نحوه بدست اوردن شناسه تراکنش

کد تراکنش چیست ؟

آیا تا به حال با شرایطی مواجه شده اید که شخصی که کوینی را برای او ارسال کرده اید از شما هش تراکنش TxID را بخواهد؟ خواه بیتکوین ارسال کرده باشید خواه اتریوم ،لایتکوین یا دش بیشتر اوقات طرف مقابل معامله به عنوان اثباتی برای پرداخت، از شما شناسه تراکنش یا هش تراکنش را طلب میکند.

شناسه تراکنش یا هش تراکنش چیست؟

هش Tx همان هش تراکنش است. که البته به شناسه تراکنش هم شناخته میشود. این شناسه از اعداد و حروفی تشکیل شده. اما در واقع یک شماره شناسایی است که در تراکنش بیتکوین ارائه میشود. همه یا بهتر است بگوییم هر تراکنش واحدی که در بلاکچین بیتکوین انجام میشود، یک شناسه منحصر یه فرد دارد. همین سناریو برای اتریوم و لایت کوین هم صادق است و تراکنش های این شبکه ها هم TxID دارند.

چرا یافتن شناسه تراکنش مهم است

چرا کسی به این شناسه تراکنش احتیاج دارد؟ تمام معاملات موجود در بلاکچین به صورت عمومی در دسترس است. پس از پرداخت یا انتقال ترون به آدرس دیگر ، اطلاعات تراکنش منتشر می شود و TxID تولید خواهد شد.

  • آدرس گیرنده
  • مبلغ کل ارسال شده
  • تاریخ انتقال
  • ارتفاع بلوک
  • هزینه
  • تعداد تأیید

--

--

--

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Coinkade Exchange

Coinkade Exchange

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

More from Medium

NocoDB — Turning Tables into spreadsheets

LIVE: Bruce Dickinson @ The Egg, 02/02/2022

LIVE: Bruce Dickinson @ The Egg, 02/02/2022

Shucking our Shells

Landbot Bots with Dart/Flutter