چگونه در ایران ارز دیجیتال بخریم؟

خرید ارز دیجیتال در ایران تفاوت‌هایی دارد. با اینکه صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال خارجی بسیاری برای خرید رمز ارز وجود دارد اما کاربران ایرانی به دلیل برخی تحریم‌ها مجوز ساخت حساب در تعدادی از صرافی‌های ارز دیجیتال از جمله بایننس، کوکوین و… را ندارند.

برای ثبت نام در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی باید مراحل زیر را طی کنید

ارائه مدارک لازم جهت احراز هویت:

زمانی که شما قصد خرید و فروش ارزهای دیجیتال را دارید نیاز است که در صرافی‌ها هویت شما تایید شود. این مورد برای این است که شخص دیگری از اطلاعات شما برای خرید و فروش استفاده نکند. مراحل و مدارک لازم برای احراز هویت کارت شناسایی، یک نوشته دست‌نویس که در آن ذکر شده است شما تمام قوانین را خوانده و آنرا پذیرفته اید .

ثبت شماره تماس

ثبت شماره تماس ثابت و همراه یکی از موارد الزامی برای هر صرافی ایرانی است پس از ثبت شماره تماس ثابت باشما تماس گرفته می شود و کدی را قرادت می نماید و شما باید آن کد را وارد کنید .

ثبت شماره کارت و شماره شبای حساب

ثبت شماره کارت و شبایی که به نام خود شما باشد توجه نمائید که حساب خود را به هیچ وجه اجاره ندهید که پیگرد قانونی دارد .

--

--

خرید تتر، خرید بیت کوین، خرید ترون، خرید اتریوم coinkade.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store